Fotograficzne archiwum Gajowic – regulamin

Regulamin przekazywania zdjęć do Fotograficznego archiwum Gajowic

 1. Niniejszy regulamin dotyczy projektu “Fotograficzne archiwum Gajowic”, zwanego dalej Projektem.
 2. Projekt prowadzony jest przez Fundację Krucza.org (KRS 0001066115), zwaną dalej Fundacją, której statut i pozostałe informacje rejestrowe można znaleźć na stronie https://krucza.org.
 3. Projekt służy dokumentowaniu historii i teraźniejszości wrocławskiego osiedla Gajowice poprzez gromadzenie zdjęć osiedla w cyfrowym archiwum Fundacji i ich późniejsze udostępnianie online zainteresowanej społeczności.
 4. Zdjęcia osiedla mogą być przekazywane na kilka sposobów: poprzez formularz zamieszczony na stronie https://gajowice.pl (metoda zalecana w przypadku zdjęć w formie cyfrowej), poprzez tymczasowe udostępnienie Fundacji odbitek lub negatywów w celu zdigitalizowania lub w inny uzgodniony z Fundacją sposób.
 5. Materiały źródłowe (odbitki lub negatywy) zawsze po zeskanowaniu zwracane są osobie udostępniającej, ponieważ Fundacja nie gromadzi fizycznie materiału archiwalnego. W przypadku zeskanowania odbitek lub negatywów osoba udostępniająca otrzymuje je także do własnego użytku w postaci cyfrowej.
 6. W przypadku przekazania zdjęć w innej formie niż poprzez formularz, Fundacja jest zobowiązana pozyskać zgodę udostępniającego/udostępniającej zdjęcie dotyczącą akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Osoba udostępniająca zdjęcia deklaruje, że udostępnia je w imieniu własnym (jest autorem/autorką zdjęcia) lub robi to w imieniu innej osoby po uzyskaniu wyraźnej zgody autora/autorki zdjęcia na zgłoszenie go do Projektu (zachęcamy do pozyskania zgody pisemnie – nie musi być ona nam przekazana). W przypadku przekazywania zdjęć w imieniu innej osoby, to jej imię i nazwisko lub pseudonim powinny zostać przekazane Fundacji w celu posiadania przez Fundację informacji o rzeczywistym autorze.
 8. Oprócz informacji o autorze zdjęcia, Fundacja gromadzi informacje o kontaktowym adresie e-mail (wymagane) i kontaktowym numerze telefonu osoby przekazującej zdjęcie, opisie zdjęcia, szacunkowym roku wykonania zdjęcia. Jeśli w ramach opisu lub innej formy komunikacji zostaną przekazane inne dane, Fundacja ma prawo także je gromadzić w cyfrowym archiwum Gajowic, co nie jest tożsame z ich dalszym udostępnianiem.
 9. Cyfrowe archiwum Fundacji jest zasobem prowadzonym przez Fundację jako materiał źródłowy obejmujący nie tylko projekt “Fotograficzne archiwum Gajowic”. Archiwum to nie jest co do zasady udostępniane publicznie, gdyż przykładowo może zawierać zdjęcia z wydarzeń, których uczestnicy nie zgodzili się na ich publikację. Jednak zdjęcia przesyłane w ramach projektu “Fotograficzne archiwum Gajowic” przekazywane są głównie z myślą o ich dalszym udostępnieniu i Fundacja deklaruje, że będzie publikowała i udostępniała możliwie jak największy zbiór zdjęć przesłanych w ramach Projektu, z wyłączeniem tych, które łamią postanowienia niniejszego regulaminu.
 10. Dane te zgromadzone w formie oryginalnej przechowywane są w cyfrowym archiwum Fundacji, jednak w przypadku udostępniania w albumie lub w innej formie Fundacja zastrzega sobie prawo do ich ograniczenia lub dopasowania do formy udostępniania, a także usunięcie z nich danych wrażliwych (nie dotyczy informacji o autorstwie zdjęcia). W żadnym przypadku nie są udostępniane publicznie adres e-mail oraz numer telefonu osoby zgłaszającej zdjęcie.
 11. Jeśli na przekazywanych zdjęciach występują inne osoby w sytuacjach innych niż wydarzenia zbiorowe (tj. jeśli stanowią istotny podmiot zdjęcia), udostępniający/udostępniająca deklaruje, że posiada ich zgodę na upublicznienie wizerunku.
 12. Zdjęcia udostępniane są na licencji Creative Commons w wersji CC BY-NC-SA. Oznacza to, że zdjęcie będzie przypisane do jego autora/autorki (BY), nie będzie mogło być wykorzystywane komercyjnie (NC), a wszelkie jego pochodne będą mogły być udostępniane tylko na zasadach tej samej licencji (SA). Pełna treść licencji w języku angielskim znajduje się pod adresem https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en, zaś w języku polskim pod adresem https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
 13. Fundacja zastrzega sobie prawo do ewentualnego dopasowania zdjęcia do formy udostępnienia (np. rozdzielczość lub rozmiar) – wynika to z faktu, że nie wszystkie formy udostępniania mogą pozwolić na publikację zdjęcia w oryginalnym rozmiarze. W tym przypadku nie jest to traktowane jako modyfikacja zdjęcia.
 14. Podstawowym celem przekazania zdjęć jest chęć ich udostępnienia szerszej społeczności. Będzie to realizowane głównie z wykorzystaniem witryny https://gajowice.pl, lecz możliwe jest także udostępnienie i wykorzystanie ich w innych formach przy statutowych działaniach Fundacji, jednak zawsze z poszanowaniem warunków powyższej licencji.
 15. Fundacja zastrzega sobie prawo do weryfikacji przekazywanych zdjęć i podejmowania ostatecznej decyzji co do zgromadzenia w cyfrowym archiwum Fundacji i dalszego udostępniania. Decyzje te podejmowane na podstawie: (i) weryfikacji autorstwa zdjęcia, (ii) ewentualnych naruszeń praw autorskich, (iii) praw do wizerunku innych osób lub innych przepisów prawa, (iv) wartości zdjęcia jako zasobu źródłowego. Możliwe są jednak inne uzasadnione kryteria podejmowania decyzji.
 16. W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu fotografii do cyfrowego archiwum Fundacji, osoba zgłaszająca jest o tym informowana, wraz z podaniem powodu w przypadku odmowy.
 17. W przypadku wykrycia późniejszych naruszeń regulaminu lub przepisów prawa, Fundacja ma obowiązek doprowadzić do usunięcia naruszeń: albo poprzez wyjaśnienie sytuacji z osobą przekazującą zdjęcia, albo poprzez usunięcie zdjęć tam, gdzie będzie to możliwe (tj. z zasobów kontrolowanych przez Fundację).
 18. Formularz przekazywania zdjęć zawiera także zgody na kontakt e-mailowy i/lub telefoniczny – służą one do informowania zgłaszającego/zgłaszającej o wydarzeniach lub innych projektach Fundacji. Zgoda ta jest dobrowolna i nie warunkuje gromadzenia zdjęć w cyfrowym archiwum Fundacji. Może być także w każdym momencie wycofana – w tym celu proszę napisać e-mail na adres [email protected] lub kontakt z Fundacją inną drogą z informacją które zgody (telefoniczna/e-mailowa lub obie) zostają wycofane.
 19. W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości i ograniczeń powyższego modelu licencjonowania i regulaminu, Fundacja zachęca do kontaktu przed udostępnieniem zdjęć w celu uniknięcia późniejszych nieporozumień.